Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582760

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 listopada 2018 r.
II SA/Łd 139/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej A. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ze skargi M. P., A. B., A. B., M. B. i R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną A. B.;

2.

nakazać zwrot z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącej - A. B., kwoty 500 (pięćset) złotych uiszczonej tytułem wpisu od skargi kasacyjnej zaksięgowanej w dniu 8 listopada 2018 r., pod pozycją (...). Lp/

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 7 września 2018 r. oddalił skargę M. P., A. B., A. B., M. B. i R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.

Pismem z dnia 13 września 2018 r. M. P. występując w imieniu własnym i jako pełnomocnik A. B., A. B., M. B. i R. B. wniosła o sporządzenie i doręczenie ww. wyroku wraz z uzasadnieniem.

W wykonaniu zarządzenia Sędziego z dnia 25 września 2018 r. odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem został doręczony radcy prawnemu M. P., jako pełnomocnikowi skarżących. Z akt sądowych wynika, że korespondencja została doręczona dorosłemu domownikowi adresatki w dniu 10 października 2018 r. (karta 377 akt sądowych).

Niemniej jednak z uwagi na nieprawidłowe wykonanie zarządzenia z dnia 25 września 2018 r., zarządzeniem z dnia 3 października 2018 r., nakazano ponownie doręczyć odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem M. P., jako skarżącej i pełnomocnikowi skarżących. Korespondencja ta została doręczona w dniu 8 października 2018 r. (karta 378 akt sądowych).

W dniu 8 listopada 2018 r. adw. D. L. działając w imieniu skarżącej - A. B. złożyła skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu (art. 178 p.p.s.a.).

Bezsprzecznie, z dokumentów załączonych do akt sądowych wynika, że kwestionowany w skardze kasacyjnej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2018 r. wraz z uzasadnieniem został doręczony M. P., jako skarżącej i pełnomocnikowi pozostałych skarżących w dniu 8 października 2018 r. W tej dacie bieg rozpoczął zatem trzydziestodniowy termin na wniesienie skargi kasacyjnej. Termin ten ekspirował z dniem 7 listopada 2018 r., zatem złożona w dniu 8 listopada 2018 r. skarga kasacyjna została wniesiona z uchybieniem terminu. Autor skargi kasacyjnej nie wnioskował o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Wobec tego należy uznać, że skarga kasacyjna została wniesiona z uchybieniem terminu i jako taka podlega odrzuceniu. Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym postanowienia na podstawie art. 178 w zw. z art. 177 § 1 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej Sąd postanowił w punkcie drugim postanowienia na mocy art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Lp/

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.