Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 772798

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 grudnia 2010 r.
II SA/Łd 1384/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg H. W. i S. W., E. K. i G. K.-P., J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: odrzucić skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 listopada 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęło, złożone za pośrednictwem organu, pismo H. W., S. W., E. K., G.K.-P., J. W. Przedmiotowe pismo, zatytułowane "skarga" opatrzone zostało podpisem G. K.-P. i E. K.

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II z dnia 19 listopada 2010 r. skarżący J. W. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi. Nadto J. W., H. W., S. W. wezwani zostali do podpisania skargi lub nadesłanie egzemplarza podpisanego przez wszystkich skarżących. Kolejnym pismem wszyscy skarżący zostali wezwani solidarnie do nadesłania 2 egzemplarzy odpisów skargi podpisanych przez wszystkich skarżących, bądź poświadczonych za zgodność z oryginałem. We wszystkich wezwaniach strony zostały pouczone, iż wskazane braki skarg należy uzupełnić w terminie 7 dni pod rygorem ich odrzucenia.

Jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru stosowne wezwania J.W. odebrał w dniu 29 listopada 2010 r., pozostali skarżący w dniu 26 listopada 2010 r. Wszyscy skarżący pozostawili wezwania Sądu bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., niepodejmowanie przez Sąd żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata we właściwej formie. Opłatami sądowymi są zaś wpis i opłata kancelaryjna, które można uiszczać w kasie właściwego sądu, albo na rachunek bankowy tego sądu.

Z kolei w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jednocześnie jak wynika z art. 57 § 1 w związku z art. 46, art. 47 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a zatem winna być podpisana przez wszystkich skarżących i do każdego pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Podkreślić należy, iż podpis jest warunkiem koniecznym pisma i z wyjątkiem sytuacji, gdy strona nie może sama się podpisać (art. 46 § 4 p.p.s.a.) lub ma przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, podpis musi być złożony własnoręcznie przez stronę. Podpis na dokumencie jest poświadczeniem woli lub wiedzy podmiotu, który takie oświadczenie składa i służy identyfikacji takiego podmiotu, stąd nie można przyjąć, iż jedynie wskazanie w nagłówku danych identyfikujących stronę skarżącą jest wystarczające dla przyjęcia, że skarga nie zawiera braków formalnych i spowoduje skuteczne wszczęcie postępowania.

Brak podpisu jest brakiem formalnym skargi, który uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu. Jednocześnie jest to brak, który może zostać usunięty przez stronę na wezwanie, w którym zostanie dokładnie określony termin, w jakim strona winna uzupełnić ten brak oraz pouczenie o skutkach jego nieuzupełnienia we wskazanym terminie (art. 49 § 1 p.p.s.a.).

Z kolei odpisem pisma jest dokument zawierający treść tożsamą z treścią pisma źródłowego, w niniejszej sprawie takim dokumentem źródłowym jest skarga. Odpis skargi powinien zatem zawierać te wszystkie elementy, które zawiera oryginalna skarga, aby nie było możliwe podważenie jego wiarygodności. Odpisem pisma może być również jego kserokopia, ale wówczas taka kserokopia, podobnie jak odpis pisma, musi być poświadczona za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisana przez wszystkich skarżących.

Stosownie do art. 58 § 1 i art. 220 § 3 p.p.s.a. wszystkie powyższe braki mogą zostać uzupełnione w wyznaczonym przez Sąd terminie, w wykonaniu odpowiednich wezwań skierowanych do strony. W niniejszej sprawie wszyscy skarżący takie wezwania odebrali, jednakże pomimo pouczenia o skutkach nieuzupełnienia braków skargi pozostawili wezwania Sądu bez odpowiedzi. W tej sytuacji wszczęcie postępowania sądowego nie jest możliwe, gdyż niewątpliwie skarga dotknięta jest brakami obligującymi Sąd do odrzucenia skargi.

Z tych wszystkich względów Sąd na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.