Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 772789

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 28 grudnia 2010 r.
II SA/Łd 1375/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Dnia 28 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. K. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 listopada 2010 r. wezwano skarżącą do nadesłania 53 egzemplarzy odpisu skargi oraz do uiszczenia wpisu w kwocie 500 (pięćset) złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenia powyższe doręczono stronie dnia 9 grudnia 2010 r..

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej jako p.p.s.a.), wprowadził dwojakiego rodzaju wymagania, jakim powinna odpowiadać skarga. Przede wszystkim skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jak każde pismo strony skarga powinna zawierać elementy wskazane w art. 46 i 47 p.p.s.a. Do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników (art. 47 § 1 p.p.s.a.).

Od skargi pobiera się wpis (art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a.). Wysokość wpisu została określona na podstawie unormowania § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Zarządzeniami Przewodniczącego, doręczonymi skarżącej dnia 9 grudnia 2010 r., wezwano ją do nadesłania odpisów skargi i uiszczenia wpisu od skargi. Termin do wykonania zarządzenia ekspirował z dniem 16 grudnia 2010 r.. Pomimo upływu terminu strona skarżąca nie uzupełniła braków skargi. W tym też czasie nie wniosła także o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W tej sytuacji skarga, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.