Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 772768

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 lutego 2011 r.
II SA/Łd 1353/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Dnia 4 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg J. S., C. B., Z. S., E. W., T. W. oraz C. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego postanawia: odrzucić skargi. j.m.

Uzasadnienie faktyczne

J. S., C. B., K. G., Z. S., K. S., E. W., T. W. oraz C. W. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Zarządzeniem z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał wszystkich skarżących do uiszczenia wpisów od skarg, a nadto C. W. do podpisania skargi bądź nadesłania podpisanego jej odpisu - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skarg.

Wezwania do usunięcia braków skarg doręczono skarżącym K. G., Z. S., K. S., E. W., T. W. w dniu (...). J. S. wezwanie doręczono 1 grudnia 2010 r., natomiast C. B. dnia 4 grudnia 2010 r., zaś C. W. dnia 6 grudnia 2010 r..

W terminie zakreślonym do usunięcia braków skarg K. S. uiścił wpis sądowy, zaś K. G. złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Natomiast w dniu 7 grudnia 2010 r. C. W. podpisał skargę.

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2010 r. Referendarz sądowy przyznał K. G. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowienie jest prawomocne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargi należało odrzucić.

Zasadą wyrażoną w art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. jest, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Nadto warunki formalne skargi do sądu administracyjnego wskazane są enumeratywnie w art. 46 (wymagania formalne dla każdego pisma strony) oraz w art. 57 § 1 (dodatkowe wymagania dla pisma będącego skargą) p.p.s.a.,

a w związku tym każda skarga winna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Ponieważ skargi J. S., C. B., K. G., Z. S., K. S., E. W., T. W. oraz C. W. nie wypełniały powyższych wymogów, wszyscy skarżący zostali wezwani do usunięcia braków fiskalnych. Nadto C. W. wezwano do usunięcia braku formalnego skargi.

Podkreślić należy, że jedynie braki skarg K. G. oraz K. S. zostały usunięte w terminie ustawowym. Natomiast C. W. co prawda podpisał skargę w ustawowym terminie, jednakże nie uiścił wpisu od skargi.

Z uwagi na to, iż skarżący J. S., C. B., Z. S., E. W., T. W. i C. W. nie usunęli w wyznaczonym terminie braków skarg, skargi tych osób należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

j.

m.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.