Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1666436

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
II SA/Łd 132/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi P. N. o wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1086/13 ze skargi P. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia:

1.

stwierdzić niewłaściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,

2.

przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie według właściwości. LS

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga P N o wznowienia postępowania sądowego, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2014 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1086/13, a następnie utrzymującym go w mocy postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. akt I OZ 992/14. Skarżący oparł skargę na podstawie art. 271 pkt 2 w związku z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., cytowanej dalej jako "p.p.s.a."). Jednocześnie skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1086/13.

Następnie na wezwanie Sądu pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. skarżący sprecyzował, iż jego żądanie wznowienia postępowania dotyczy postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. akt I OZ 992/14.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 275 p.p.s.a. do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów obu instancji, właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Do wznowienia postępowania na innej podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał w sprawie.

Jeżeli zatem żądanie wznowienia postępowania, które P. N. oparł na podstawie art. 271 pkt 2 p.p.s.a. (a więc powołał się na nieważność postępowania), dotyczy postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. akt I OZ 992/14, to oznacza, że właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

Stosownie do art. 59 p.p.s.a. jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem o przekazanie sprawy. Nie dotyczy to przekazania sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał się za niewłaściwy w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie i w konsekwencji na podstawie art. 59 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.