Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638471

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 września 2009 r.
II SA/Łd 127/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 3 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Heleny G. o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie ze skargi M. S., M. S., H. G. i H. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wycięcie drzew postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

M. S., M. S., H. G. i H. G. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wycięcie drzew. Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2009 r. przedmiotowej skargi Sąd oddalił skargę, jednocześnie jak wynika z protokołu rozprawy skarżący H. G. i H. G. wnioskowali o zwrot kosztów postępowania.

W dniu 31 lipca 2009 r. skarżąca H. G. ponownie wniosła o zwrot kosztów postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", zasadą w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Jedynie w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji lub umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a. przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw (art. 200 i art. 201 § 1 p.p.s.a.).

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2009 r. sprawy skarżących Sąd skargę oddalił. W konsekwencji powyższego oraz w świetle przywołanej regulacji prawnej Sąd w oparciu o art. 199 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.