Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638470

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
II SA/Łd 126/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz strony skarżącej A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi zaksięgowanego w dniu 30 grudnia 2008 r. pod poz. 3246.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30.grudnia 2008 r. A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) uchylającą i przekazującą do ponownego rozpoznania organowi I instancji decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia (...) o odmowie wznowienia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zarządzeniem z dnia 13.marca 2009 r. wezwano stronę skarżącą do wypowiedzenia się, czy wobec wydania przez organy administracji kolejnych rozstrzygnięć w sprawie, a w szczególności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...), popiera wniesioną skargę czy też ją cofa.

Pismem procesowym z dnia 6.kwietnia 2009 r. strona skarżąca cofnęła skargę, wnosząc o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego oraz o zwrot uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30.sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest wiążące dla sądu. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Czynności mające na celu obejście prawa zawierają pozór zgodności z prawem. Ich treść nie zawiera elementów wprost sprzecznych z ustawą, ale skutki, które wywołują i które objęte są zamiarem stron, naruszają zakazy lub nakazy ustawowe. Chodzi tu zatem o wywołanie skutku sprzecznego z prawem poprzez dokonanie samej czynności, a nie poprzez osiągnięcie celu leżącego poza treścią czynności (M. Safjan (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 1997, t. II, s. 153). Sąd uznaje wycofanie skargi na decyzję administracyjną za niedopuszczalne także wtedy, jeżeli w wyniku takiego wycofania i w konsekwencji umorzenia postępowania pozostawałaby w obrocie prawnym decyzja dotknięta jedną z wad uzasadniających stwierdzenie jej nieważności (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 1987 r., sygn. akt IV SA 337/87, ONSA 1987, nr 2, poz. 57).

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w rozpoznawanej sprawie należy uznać, że strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę, Sąd nie stwierdził bowiem zaistnienia przesłanek, które dają podstawy do stwierdzenia, iż cofnięcie skargi jest niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi umorzył postępowanie w sprawie w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 p.p.s.a. Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. Sąd orzekł o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.