Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638467

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 marca 2009 r.
II SA/Łd 123/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. A. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) Nr (...) znak (...) w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego dotyczącego wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego postanawia: umorzyć postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia (...) nr (...) (znak: (...)), którym, odrzucono jako bezzasadne, zarzuty Z. A. podane w piśmie z dnia 24 października 2008 r. (data wpływu) na tytuł wykonawczy nr 4/2008, dotyczący wykonania decyzji rozbiórki nieużytkowanego obiektu mieszkalnego o wymiarach 4,80 x 9,20 m wraz z uporządkowaniem terenu znajdującego się w O., przy ul. A 42.

W dniu 4 lutego 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga Z. A. na powyższe postanowienie, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi sprawy, w których strony podtrzymały swoje wcześniejsze stanowiska.

W dniu 27 lutego 2009 r. do WSA w Łodzi wpłynęło pismo skarżącej, w którym oświadcza że w lutym 2009 r. jej dzieci rozebrały przedmiotowy stary dom mieszkalny, o czym został powiadomiony PINB w O., w związku z tym cofa skargę ze względu na bezprzedmiotowość postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skuteczne cofnięcie skargi powoduje, iż dalsze prowadzenie postępowania sądowego i wydanie wyroku staje się zbędne, oczywiście jedynie w sytuacji, gdy cofnięcie skargi nie prowadzi do obejścia prawa i nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności. Zgodnie bowiem z art. 60 p.p.s.a. strona skarżąca może cofnąć skargę i cofniecie to wiąże sąd, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Badając dopuszczalność cofnięcia przedmiotowej skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie dostrzegł okoliczności przemawiających za uznaniem, iż cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uprawniony był orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.