Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792627

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 marca 2015 r.
II SA/Łd 1216/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew postanawia: - odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

I. S. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na wycięcie drzew.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 grudnia 2014 r. skarżący został wezwany do nadesłania odpisu skargi oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 (dwieście) zł. Termin do wykonania zarządzeń zakreślono na 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenia doręczono dnia 19 stycznia 2015 r.

W dniu 26 stycznia 2015 r. skarżący nadesłał wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata oraz nadesłał kserokopię zaskarżonej decyzji.

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 13 lutego 2015 r. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), wprowadził dwojakiego rodzaju wymagania, jakim powinna odpowiadać skarga. Przede wszystkim skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jak każde pismo strony skarga powinna zawierać elementy wskazane w art. 46 i 47 p.p.s.a. Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników (art. 47 § 1 p.p.s.a.).

Zarządzeniami z dnia 22 grudnia 2014 r. mocą, których wezwano skarżącego do nadesłania odpisu skargi oraz do uiszczenia wpisu od skargi, doręczono stronie dnia 19 stycznia 2015 r., zatem siedmiodniowy termin na ich wykonanie ekspirował z dniem 26 stycznia 2015 r. Pomimo upływu terminu skarżący nie uzupełnił braków skargi, wnioskując jedynie o przyznanie prawa pomocy.

W tej sytuacji skarga, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.