Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638462

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 31 marca 2009 r.
II SA/Łd 118/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział II po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B.L. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi B.L. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. B.C.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 stycznia 2009 r. B.L. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W skardze strona zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, argumentując, iż wykonanie rzeczonego rozstrzygnięcia rodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W piśmie procesowym z dnia 10 lutego 2009 r. skarżąca ponownie wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 3 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uzależnił wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji od złożenia kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji i w szczególności zobowiązał inwestora - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Ł. do oszacowania i uprawdopodobnienia rozmiarów szkody, które mogą powstać na skutek uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

W dniu 19 marca 2009 r. wpłynęło do Sądu pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Ł., w którym straty wiążące się ze wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji oszacowano na kwotę 3.819.627,46 zł. Do pisma załączono kserokopie: tabeli wartości elementów scalonych, pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia 16 marca 2009 r. oraz umowy z dnia 23 czerwca 2006 r. na wykonanie opracowania projektu remontu kapitalnego.

W dniu 24 marca 2009 r. do Sądu wpłynęło pismo procesowe B.L., w którym skarżąca oświadczyła, iż cofa wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 161 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:

1)

jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

2)

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;

3)

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Po myśli art. 64 § 3 ustawy do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W rozpoznawanej sprawie niespornym jest, iż B.L. cofnęła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...), wobec czego zachodziła podstawa do umorzenia postępowania wywołanego wnioskiem skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 i art. 161 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.