Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855560

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 października 2014 r.
II SA/Łd 1134/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.