Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638460

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 lutego 2009 r.
II SA/Łd 113/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej A w Ł. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej A w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 stycznia 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę Spółdzielni Mieszkaniowej A w Ł. na decyzję z dnia (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji. W skardze zawarto również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. W myśl natomiast § 3 tego przepisu, po przekazaniu skargi sąd może, na wniosek skarżącego, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Z wymienionego przepisu wynika, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności przez sąd ma charakter wyjątkowy i może nastąpić tylko na wniosek strony skarżącej, w którym uprawdopodobni ona istnienie przesłanek, wymienionych w art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Katalog przesłanek, warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zamknięty. Sąd jest uprawniony do uwzględnienia wniosku, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo:

1)

wyrządzenia znacznej szkody lub

2)

spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Co do zasady przyjmuje się, iż przesłanki wstrzymania wykonania aktu zachodzą wówczas, gdy istnieje ryzyko, że wykonanie aktu spowoduje szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego, bądź też powrót do stanu poprzedniego związany będzie ze znacznym nakładem sił i środków (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2006 r. o sygn. akt II SA/Bk 352/06).

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie akty lub czynności, które podlegają wykonaniu, tj. nadają się do wykonania i wymagają wykonania.

W tym miejscu warto zauważyć, iż przedmiotem rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny jest wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w sprawie ustalenia warunków zabudowy, która w ogóle nie podlega wykonaniu, w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2001 r. o sygn. akt II SA/Gd 2174/01 czy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2007 r. o sygn. akt II OZ 1284/07, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2008 r. o sygn. akt II OZ 1355/07).

Z uwagi zatem na charakter zaskarżonego rozstrzygnięcia należy stwierdzić, iż wniosek o wstrzymanie wykonania nie może odnieść zamierzonego rezultatu w postaci wstrzymania wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...).

Na marginesie należy wskazać, że zawierając w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji strona skarżąca nie podniosła żadnych argumentów uzasadniających jej wstrzymanie.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 61 § 3 i § 4 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.