Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792566

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 maja 2015 r.
II SA/Łd 1121/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. H. i V. T. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nakazu dokonania rozbiórki postanawia: odrzucić skargę V. T. a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 października 2014 r. J. H. i V. T. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Łodzi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nakazu dokonania rozbiórki.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 listopada 2014 r. skarżący zostali wezwani solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi (karta nr 2 akt sądowych). Skarżący otrzymali wezwanie w tym zakresie dnia 4 grudnia 2014 r. Tym samym 7-dniowy termin na uiszczenie wpisu upływał w dniu 11 grudnia 2014 r. W ustawowym terminie do uiszczenia wpisu J. H. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem z dnia (...) referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata i oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W następstwie rozpoznania sprzeciwu od powyższego orzeczenia postanowieniem z dnia (...) Sąd przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata i zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi ponad kwotę 200 złotych oraz odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu (...) oddalił zażalenie na postanowienie Sądu z dnia (...) Zarządzeniem z dnia 15 kwietnia 2015 r. J. H. został wezwany do uiszczenia wpisu sadowego od skargi w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni od daty doręczenia. W przepisanym terminie skarżący uiścił wymagany wpis.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tegoż pisma opłaty. W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżący zostali wezwani solidarnie do uiszczenia wpisu od skargi. Jak wynika z akt sprawy, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania do uiszczenia wpisu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych wniósł jedynie J. H. W następstwie rozpoznania tegoż wniosku tylko skarżący został zwolniony od wykonania obowiązku uiszczenia wpisu ponad kwotę 200 złotych. V. T. nie uiściła w wyznaczonym siedmiodniowym terminie należnej opłaty ani nie złożyła w tym terminie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Należy przy tym podkreślić, że wezwanie sądu do uiszczenia wpisu zawierało szczegółowe pouczenie co do terminu wypełnienia obowiązku nałożonego na strony oraz co do skutków jego niedochowania.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.