Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1598501

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2015 r.
II SA/Łd 1120/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K., S. K. i D. K. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nakazu wstrzymania prowadzenia robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 października 2014 r. H. K., S. K. i D. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nakazu wstrzymania prowadzenia robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego wraz z instalacjami, położonych na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. A w Ł.

W odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. wniósł o jej oddalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 27 listopada 2014 r. skarżący zostali wezwani do usunięcia - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi - braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie solidarnie wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz braku formalnego poprzez nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów skargi podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu 8 grudnia 2014 r., jednakże braki skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) jednoznacznie wskazują, jakie wymogi formalne winna spełniać skarga wnoszona do sądu administracyjnego - art. 46 § 1 i 2, art. 47 § 1 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a. Oznacza to w szczególności, że do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Warunkiem dopuszczalności skargi jest również uiszczenie przez stronę stosownego wpisu. Zgodnie bowiem z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono opłaty.

Z uwagi na fakt, iż skarga nie czyniła zadość powyższym wymaganiom, skarżący zostali wezwani do usunięcia braku formalnego oraz do opłacenia wpisu sądowego w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Rygor ten wynika z treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w stosunku do braków formalnych i z art. 220 § 3 p.p.s.a. w stosunku do braków fiskalnych skargi.

Mimo upływu zakreślonego terminu brak formalny skargi nie został uzupełniony, nie został również opłacony wpis sądowy.

W tym stanie rzeczy uznać należy, iż skarga H. K., S. K. i D. Kl. nie została skutecznie wniesiona i z tych względów, na mocy art. 58 § 3 p.p.s.a. podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. taka sama konsekwencja płynie z zaniechania uiszczenia w zakreślonym terminie wpisu sądowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.