Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2859945

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 stycznia 2013 r.
II SA/Łd 1106/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sędziowie WSA: Jolanta Rosińska, Renata Kubot-Szustowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.