Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638453

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
II SA/Łd 1094/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale II po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.M.-W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi J.M.-W. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) Nr (...) (znak: (...)) w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości postanawia przyznać J.M.-W. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. LF

Uzasadnienie faktyczne

J.M.-W. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie jej od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego, w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż J.M.-W. prowadzi gospodarstwo domowe wraz z 17-letnim synem C.W. Skarżąca otrzymuje rentę inwalidzką w wysokości 652 zł. Cezary Witczak jest uczniem technikum, ma przyznane alimenty w wysokości 950 zł. Skarżąca posiada mieszkanie o powierzchni 60 m2 oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 4,38 ha. W uzasadnieniu wniosku wskazała na wydatki, jakie ponosi: 652 zł - czynsz, 85 zł - energia elektryczna, 60 zł - telefony, 90 zł - woda, 200 zł - podatek rolny. Wskazała ponadto, że syn przebył białaczkę i wymaga specjalnego żywienia, co pociąga za sobą bardzo wysokie koszty. Skarżąca oświadczyła również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem i radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, iż wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie. J.M.-W. nie jest bowiem w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Biorąc pod uwagę niewielkie dochody (1.602 zł na dwie osoby) i wykazane wydatki, uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.