Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2856349

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 listopada 2014 r.
II SA/Łd 1091/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział II po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów postanawia: zwrócić się do Sądu Rejonowego w Łasku I Wydział Cywilny o ustanowienie kuratora spadku po R. Ś. zmarłym w dniu (...) stycznia 2013 r., ostatnio zamieszkałym: B. 32, (...) U. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.