Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638450

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 5 lipca 2010 r.
II SA/Łd 1090/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Zgierski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L.B. o wyłączenie sędziów składu orzekającego w sprawie ze skargi L.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego postanawia:

1.

sprostować z urzędu niedokładność komparycji zarządzenia z dnia 18 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 1090/09, w ten sposób, że po słowach: "Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi" wpisać słowa: "Sędziego NSA Zygmunta Zgierskiego";

2.

sprostować z urzędu niedokładność komparycji zarządzenia z dnia 18 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 1090/09, w ten sposób, że po słowach: "na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia (...)" wpisać słowa "Nr (...)". LF

Uzasadnienie faktyczne

W zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 czerwca 2010 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku L.B. o wyłączenie sędziów składu orzekającego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie zasiłku stałego, nie wpisano funkcji i nazwiska Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz numeru zaskarżonej decyzji.

W konsekwencji należało sprostować niedokładność komparycji zarządzenia o brakujące słowa.

Wobec powyższego, na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.