Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638449

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2010 r.
II SA/Łd 109/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. i K. P. oraz A. Z. i R. Z. na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. Nr LXXVII/1793/02 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta postanawia: - nakazać zwrot solidarnie skarżącym - A. Z. i R. Z. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, kwoty 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem nadpłaty wpisu od skargi kasacyjnej, zaksięgowanej w dniu 5 stycznia 2010 r. pod pozycją 3019.

Uzasadnienie faktyczne

A. Z. i R. Z. wnieśli skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 listopada 2009 r. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Wpis od powyższej skargi kasacyjnej został zaksięgowany w dniu 5 stycznia 2010 r. w kwocie 500 zł.

Tymczasem zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. Natomiast wpis od skargi na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, pobiera się w wysokości 300 zł (§ 2 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia).

Uwzględniając zatem treść przepisu § 2 ust. 3 pkt 1 i § 3 ww. rozporządzenia należy stwierdzić, że wpis od skargi kasacyjnej wynosił 150 zł. Pomimo to strona uiściła tym tytułem kwotę 500 zł.

W tej sytuacji, różnica między uiszczonym wpisem od skargi kasacyjnej, a wpisem należnym, w wysokości 350 zł, podlega zwrotowi na rzecz strony. O zwrocie wpisu Sąd orzekł na mocy art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

a.

tp.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.