Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638444

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 stycznia 2010 r.
II SA/Łd 1083/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku U.G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi U.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia 1/ przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego poprzez ustanowienie adwokata; 2/ oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie. LF

Uzasadnienie faktyczne

U.G. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach U.G. prowadzi gospodarstwo domowe z 17-letnim synem M.G. Skarżąca utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę pielęgniarki w wysokości 1.700 zł brutto. Jedynym majątkiem skarżącej jest mieszkanie o powierzchni 31,54 m2. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że jej syn do grudnia 2009 r. miał orzeczony stopień niepełnosprawności, a obecnie czeka na termin kolejnej komisji lekarskiej. Od września 2006 r. syn nie otrzymuje żadnych świadczeń, tj. zasiłku rodzinnego i dodatku rehabilitacyjnego. Ojciec M.G. nie płaci zasądzonych alimentów. Dodatkowo syn musi stale przyjmować leki, a zasady ich refundacji uległy zmianie. Skarżąca oświadczyła również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem i radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Problematyka zwolnienia od kosztów sądowych uregulowana jest w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.). W art. 239 tego aktu określony został krąg podmiotów podlegających zwolnieniu od kosztów sądowych z mocy ustawy. Zgodnie z pkt 1 lit. a) powołanego przepisu, strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu jest odmowa prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Stąd też spełnione zostały warunki przewidziane w art. 239 pkt 1 lit. a) wskazywanej ustawy, a wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych nie może zostać uwzględniony, gdyż z mocy ustawy korzysta już ze zwolnienia od konieczności ich poniesienia. Z tego też względu wniosek skarżącej w tym zakresie należało oddalić jako bezzasadny.

Z kolei w myśl art. 262 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego za zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ww. ustawy osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Zgodnie zaś z art. 245 § 3 prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje m.in. tylko ustanowienie adwokata.

Mając na uwadze sytuację rodzinną oraz materialną, przedstawioną przez skarżącą, za uzasadnione należy uznać przyznanie wnioskodawczyni prawa pomocy w części poprzez ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata. Strona w sposób dostateczny wykazała, iż zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 246 § 1 pkt 1 i 2, o czym świadczy przede wszystkim sytuacja zdrowotna i materialna, którą kształtuje w znacznej mierze niewielka wysokość osiąganych dochodów (1.700 zł brutto na dwie osoby w rodzinie).

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 245 § 3 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. a) i art. 262 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.