Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638443

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 stycznia 2010 r.
II SA/Łd 1081/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale II po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H.B. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) Nr (...) (znak: (...)) w przedmiocie nakazu rozbiórki garażu postanawia przyznać H.B. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. L.F.

Uzasadnienie faktyczne

H.B. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie jej od kosztów sądowych, w sprawie z jej skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki garażu.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż H.B. prowadzi gospodarstwo domowe z mężem J.B. Skarżąca nie osiąga żadnego dochodu, a jedynym dochodem rodziny jest wynagrodzenie za pracę J.B. w wysokości 2.150 zł brutto (1.459,26 zł netto). Małżeństwo mieszka w 99-metrowym domu, posiada nieruchomość rolną o powierzchni 0,52 ha i 12-letnie auto marki A. Innego majątku ani oszczędności skarżąca nie wykazała. W uzasadnieniu wniosku podała, że nie pracuje z uwagi na stan zdrowia (wada serca), a zarobki męża wystarczają jedynie na zaspokajanie podstawowych potrzeb. W tej sytuacji nie jest w stanie uiścić kwoty 500 zł wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, iż wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie. H.B. nie jest bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i męża. Biorąc pod uwagę niewielkie dochody rodziny (ok. 730 zł na osobę) i stan zdrowia skarżącej, uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawczyni prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie jej od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.