Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638442

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 lutego 2010 r.
II SA/Łd 1071/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. O. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) znak: (...) w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budynku gospodarczego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II z dnia 18 grudnia 2009 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych poprzez złożenie trzech odpisów skargi, poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych oraz do uzupełnienia braków fiskalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenia zostały doręczone skarżącej w dniu 30 grudnia 2009 r..

Termin do usunięcia braków skargi upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Powyższe oznacza, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty.

Ponadto zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Poza tym zgodnie z dyspozycją art. 47. § 1 p.p.s.a. - do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

W niniejszej sprawie skarżąca pomimo wezwania, nie uiściła wpisu sądowego w wyznaczonym terminie, a tym samym nie uzupełniła braku fiskalnego skargi. Na żądanie Sądu skarżąca nie uzupełniła także braków formalnych skargi poprzez złożenie trzech jej odpisów, poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

/a.tp.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.