Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638440

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2010 r.
II SA/Łd 1068/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Grosińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L.G. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi L.G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 500 (pięćset) złotych oraz ustanowienie adwokata. AG

Uzasadnienie faktyczne

L.G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 17 grudnia 2009 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego. W odpowiedzi na wezwanie strona wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Strona oświadczyła, iż mieszka sama w mieszkaniu syna. Posiada dom o powierzchni 52 m kw. i udział w nieruchomości o powierzchni 432 m kw. Skarżąca osiąga dochody z tytułu emerytury w wysokości 1.399,63 złotych. Jednocześnie skarżąca podała, iż ponosi znaczne wydatki związane z utrzymaniem, m.in. komorne - 305 złotych, energia elektryczna - 140 - 172 złotych. Ponadto jest osobą chorą na astmę, nadciśnienie i choroby żył, w niektórych miesiącach nie jest w stanie wykupić wszystkich lekarstw. Strona nie zadeklarowała posiadania wartościowych przedmiotów, oszczędności ani papierów wartościowych. Skarżąca oświadczyła również, iż nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym ani rzecznikiem patentowym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Zgodnie zaś z art. 246 § 1 p.p.s.a. osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże ona, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż stosownie do powyższych przepisów, warunkiem przyznania stronie prawa pomocy jest wykazanie przez stronę, iż występują przesłanki uzasadniające jej udzielenie. W interesie skarżącego leży zatem przedstawienie wszelkich okoliczności, które wskazywałyby na fakt pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Ocena sytuacji materialnej nie sprowadza się tylko do stwierdzenia, że skarżący uzyskuje lub nie uzyskuje dochodów, ale również polega na zbadaniu, czy posiada on majątek oraz czy posiada obiektywnie rozumianą zdolność do zdobycia potrzebnych środków finansowych.

Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy należy uznać, iż sytuacja osobista i materialna skarżącej uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Na uwadze należało mieć fakt, iż skarżąca deklaruje osiąganie dochodów jedynie z tytułu emerytury, których wysokość nie pozwala na pokrycie pełnego udziału w kosztach postępowania przed sądem administracyjnym. Jednocześnie uwzględnić należało i tę okoliczność, iż strona uiściła kwotę wymaganego wpisu sądowego w wysokości 500 złotych, co oznacza, iż w tym zakresie była w stanie zgromadzić niezbędne środki finansowe, zatem wniosek w tej części nie podlega uwzględnieniu.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.