Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638435

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 maja 2009 r.
II SA/Łd 106/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rymaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2009 r. wniosku T. K. i R. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną postanawia:

1.

przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi;

2.

uchylić punkt 2 postanowienia z dnia 25 lutego 2009 r..

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 grudnia 2008 r. T. i R. K. wnieśli skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 stycznia 2008 r. skarżący zostali wezwani do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2009 r. Sąd odrzucił skargę w związku z uchybieniem przez skarżących terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Jednocześnie Sąd postanowił o zwrocie uiszczonego wpisu.

Pismem z dnia 10 marca 2009 r. skarżący wnieśli o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazali, że polecenie przelewu zostało złożone drogą elektroniczną, przyjęte przez bank do realizacji w dniu 11 lutego 2009 r., a stan konta zapewniał realizację zlecenia. Jednakże kwota została przekazana na rachunek WSA w Łodzi dopiero w dniu następnym. Na skutek wezwania Sądu, skarżący przedstawił wydruk zlecenia elektronicznego przelewu, na którym widnieje data operacji 11 lutego 2009 r..

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. - jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Z załączonego potwierdzenia dokonania przelewu wynika, że skarżący dokonali polecenia przelewu w dniu 11 lutego 2009 r., a więc w ostatnim dniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Ta data - 11 lutego 2009 r. - jest rozstrzygająca dla oceny czy skarżący uiścili wpis w terminie, a nie data wykonania operacji przez bank, zwłaszcza, że stan konta nie stanowił przeszkody do dokonania operacji.

W ocenie Sądu wniosek skarżących należy uznać za zasadny. Wobec powyższego, stosownie do treści powołanego wyżej art. 86 § 1 p.p.s.a., Sąd orzekł o przywróceniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Jednocześnie, na podstawie art. 165 p.p.s.a Sąd uchylił postanowienie z dnia 25 lutego 2009 r. w zakresie w jakim rozstrzygało ono kwestię zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.