Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981518

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 lutego 2016 r.
II SA/Łd 1050/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sędziowie WSA: Arkadiusz Blewązka (spr.), Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 r. sprawy ze skargi J. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.