Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638433

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 marca 2010 r.
II SA/Łd 1049/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział II po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: oddalić wniosek. B.C.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 listopada 2009 r. A. zaskarżyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, wnosząc uchylenie wydanych w sprawie decyzji organów obu instancji oraz wstrzymanie wykonania decyzji będącej przedmiotem skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W rozumieniu art. 61 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności, sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

W pierwszej kolejności należy - zdaniem Sądu - wyjaśnić, iż ciężar wykazania przesłanek z art. 61 § 3 ww. ustawy spoczywa na stronie skarżącej. Uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności winno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest zasadne. Brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę. Ponadto, wydanie postanowienia oczekiwanego przez stronę zależy od uznania sądu. Zatem nawet jeżeli strona przedstawi okoliczności, które w jej ocenie przemawiają za zastosowaniem ochrony tymczasowej, sąd nie jest zobowiązany do wydania żądanego orzeczenia.

Tożsame stanowisko z tym zakresie dominuje także w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych. Warto tu zwrócić uwagę na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt I OZ 411/08 - Lex nr 493813, postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2008 r. sygn. akt I FZ 314/08 - LEX nr 494216, czy też postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2009 r. sygn. akt II OZ 217/09 - opubl. Wspólnota 2009/41/44).

W ocenie Sądu wniosek A. o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia nie mógł zostać uwzględniony, ponieważ strona skarżąca nie przedstawiła żadnych okoliczności, uzasadniających zastosowanie art. 61 § 3 ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.