Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638430

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
II SA/Łd 1044/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R.N. o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi R.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego poprzez ustanowienie adwokata. LF

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę R.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie zasiłku stałego. Wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku skarżący zwrócił się do Sądu o ustanowienie mu adwokata.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach R.N. prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Utrzymuje się z zasiłku stałego we wysokości 280,69 zł oraz dodatku mieszkaniowego w kwocie 186,88 zł. Skarżący otrzymuje również 120 zł tzw. "posiłkowego" i ok. 100 zł miesięcznie zasiłku celowego na leki. Oprócz spółdzielczego własnościowego prawa do 44,5-metrowego lokalu mieszkalnego, skarżący nie wykazał żadnego majątku. W uzasadnieniu wniosku podał, że ze względu na umiarkowaną niepełnosprawność ma ograniczoną możliwość zarobkowania. Dodał, że nie stać go na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem adwokata. Skarżący oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem i radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Problematyka zwolnienia od kosztów sądowych uregulowana jest w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), dalej p.p.s.a. W art. 239 tego aktu określony został krąg podmiotów podlegających zwolnieniu od kosztów sądowych z mocy ustawy. Zgodnie z pkt 1 lit. a) powołanego przepisu, strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu jest zasiłek stały. Stąd też spełnione zostały warunki przewidziane w art. 239 pkt 1 lit. a) wskazywanej ustawy, a skarżący z mocy ustawy korzysta ze zwolnienia od konieczności poniesienia kosztów sądowych. Z kolei w myśl art. 262 p.p.s.a. przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego za zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ww. ustawy osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Zgodnie zaś z art. 245 § 3 prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje m.in. tylko ustanowienie adwokata.

Mając na uwadze sytuację rodzinną oraz materialną, przedstawioną przez skarżącego, za uzasadnione należy uznać przyznanie wnioskodawcy prawa pomocy w części poprzez ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata. Strona w sposób dostateczny wykazała, iż zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 246 § 1 pkt 2, o czym świadczy przede wszystkim sytuacja osobista i materialna, którą kształtuje w znacznej mierze wysokość osiąganych dochodów.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 245 § 3 i art. 262 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.