Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638426

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 lutego 2010 r.
II SA/Łd 1034/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sędziowie WSA: Joanna Sekunda-Lenczewska, Barbara Rymaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2010 r. sprawy ze skargi A Spółki jawnej z siedzibą w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia:

1.

zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne z uwagi na śmierć uczestnika postępowania A. K.;

2.

podjąć zawieszone postępowanie z udziałem następców prawnych zmarłego uczestnika postępowania A. K.: I. K., J. A. i D. K. LS

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka jawna z siedzibą w S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Na rozprawę wyznaczoną na dzień 10 lutego 2010 r. stawiła się uczestniczka postępowania I. K., która oświadczyła, iż będący jej mężem uczestnik postępowania - A. K. zmarł w dniu 22 października 2009 r. Jego następcami prawnymi są ona oraz dwie pełnoletnie córki J. A. i D. K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o stronie, rozumie się przez to również uczestnika postępowania.

Stosownie do treści art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w razie śmierci strony sąd zawiesza postępowanie z urzędu. W myśl § 2 zd. 1 tego przepisu w takim przypadku zawieszenie ma skutek od dnia zdarzenia, które je spowodowało - w niniejszej sprawie od dnia, w którym zmarł uczestnik postępowania, tj. od dnia 22 października 2009 r.

Przepis art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, iż sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia postępowania w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

O tym, że uczestnik postępowania A. K. zmarł w dniu 22 października 2009 r. Sąd powziął wiadomość dopiero w trakcie rozprawy w dniu 10 lutego 2010 r. Wówczas też uczestniczka postępowania I. K. wskazała jego następców prawnych.

Wobec powyższego, na mocy powołanych przepisów należało orzec, jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.