Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638425

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 lutego 2010 r.
II SA/Łd 1033/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S.P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej postanawia 1/ przyznać skarżącemu prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę uiszczonego wpisu sądowego w wysokości 100 (sto) złotych i ustanowienie adwokata; 2/ oddalić wniosek w pozostałym zakresie. LF

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 2 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę S.P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej. Wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku skarżący zwrócił się do Sądu o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż S.P. prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną S.P. oraz 28-letnim synem M.P. S.P. otrzymuje emeryturę w wysokości 1.271,45 zł, S.P. zaś emeryturę w kwocie 1.289,49 zł M.P. nie pracuje - choruje na schizofrenię, posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Otrzymuje jedynie zasiłek stały z pomocy społecznej w wysokości 277 zł. Jedynym majątkiem skarżącego jest 48-metrowe mieszkanie oraz działka o powierzchni 0,47 ha. Skarżący oświadczył ponadto, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem i radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym zaś, gdy wykaże że nie jest w stanie uiścić pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, iż wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie, choć nie w pełnym zakresie. Należy bowiem podnieść, że skarżący uiścił wpis od skargi w wysokości 100 zł, zaksięgowany w dniu 21 grudnia 2009 r. pod poz. 2880. Skoro zatem miał środki na uiszczenie wpisu - wniosek o zwolnienie od kosztów należało w tej części oddalić.

W pozostałym zakresie jednak referendarz sądowy doszedł do przekonania, że S.P. nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Biorąc pod uwagę niskie dochody (niecałe 960 zł na osobę w rodzinie) oraz brak praktycznie jakiegokolwiek majątku uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawcy prawa pomocy poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych pond kwotę uiszczonego już wpisu sądowego i ustanowienie adwokata.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.