Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638419

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 stycznia 2010 r.
II SA/Łd 1021/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) r. nr (...), znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

wypłacić skarżącemu A.S. kwotę 500 (pięćset) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu (...) r. pod poz. (...). B.C.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 października 2009 r. A.S. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...), znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności bądź rozważenie zastosowania art. 151 § 1 p.p.s.a. i zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Pismem procesowym z dnia 1 grudnia 2009 r. zatytułowanym "uzupełnienie do skargi" skarżący wniósł o zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 grudnia 2009 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie 7 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia oraz do wypełnienia i zwrócenia do Sądu przesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Stosowne wezwanie w tym przedmiocie doręczono skarżącemu w trybie art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - w dniu 9 grudnia 2009 r. Odbiór pisma pokwitowała własnoręcznym podpisem matka skarżącego - M.S., będąca dorosłym domownikiem.

W zakreślonym przez Sąd terminie, który biegł od dnia 10 grudnia 2009 r. do dnia 16 grudnia 2009 r., A.S. w dniu 15 grudnia 2009 r. złożył wyłącznie formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2009 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy.

W dniu 4 stycznia 2010 r. A.S. uiścił wpis sądowy od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności (pkt 1); oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy (pkt 2); określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (pkt 3).

Z kolei pismo w postępowaniu sądowym zgodnie z art. 46 § 1 powołanej ustawy powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (pkt 1); oznaczenie rodzaju pisma (pkt 2); osnowę wniosku lub oświadczenia (pkt 3); podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (pkt 4); wymienienie załączników (pkt 5).

Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 47 § 1).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarżący A.S. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie 7 egzemplarzy odpisów skargi - w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia. Termin do uzupełnienia wspomnianych braków biegł od dnia 10 grudnia 2009 r. do dnia 16 grudnia 2009 r. i upłynął bezskutecznie, bowiem A.S. nie wykonał nałożonego zarządzeniem obowiązku. Z tego też powodu Sąd zobligowany był odrzucić jego skargę.

O powyższym Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O zwrocie wpisu sądowego od skargi orzeczono w oparciu o regulację art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.