Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2859989

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 stycznia 2013 r.
II SA/Łd 1014/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka (spr.).

Sędziowie NSA: Anna Stępień, Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi D. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zezwolenia na wycięcie drzew - oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.