Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638415

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 stycznia 2010 r.
II SA/Łd 1011/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. D. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie świadczeń pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. po rozpoznaniu wniosku K. D. o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał mocy decyzję własną z dnia (...) o odmowie zmiany decyzji własnej z dnia (...) w przedmiocie świadczeń pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej.

W dniu 4 listopada 2009 r. K. D. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na powyższą decyzję, wnosząc o jej uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) powoływanej dalej jako p.p.s.a., skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie zaś z przepisem art. 54 § 1 ww. ustawy, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Jednocześnie jednak w myśl przepisu art. 58 § 1 pkt 2 ww. ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Termin do wniesienia skargi jest zachowany wówczas, gdy przed upływem 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia skarga wniesiona zostanie do sądu za pośrednictwem organu lub gdy strona odda skargę w polskim urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu terminu do godz. 24.00 (postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1515/06, niepubl.). Termin określony przez ustawodawcę w powołanym przepisie art. 53 § 1 p.p.s.a. jest terminem ustawowym i nie może być dowolnie skracany ani przedłużany zarówno z urzędu jak i na żądanie strony postępowania.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy uzasadnione jest twierdzenie, iż skarżący nie zachował trzydziestodniowego terminu na wniesienie skargi. Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżoną decyzję, zawierającą prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, strona skarżąca odebrała w dniu 29 września 2009 r. Z kolei jak wynika ze stempla pocztowego, którym opatrzona została przesyłka zawierająca skargę, została ona nadana w dniu 4 listopada 2009 r., zatem ten dzień jest dniem złożenia skargi stosownie bowiem do art. 83 § 3 p.p.s.a. data oddania przesyłki w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczna z datą wniesienia skargi do sądu.

Wobec powyższego Sąd na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

a.

tp.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.