Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638413

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 lutego 2009 r.
II SA/Łd 101/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia A o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia A na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu postanawia: przyznać Stowarzyszeniu A prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. LF

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie A zwróciło się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej strona skarżąca określiła rodzaj prowadzonej działalności jako działalność w zakresie kulturalno-oświatowym. Wskazała, że nie posiada kapitału zakładowego, środków trwałych, nie notuje również zysków ani strat. W uzasadnieniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych stowarzyszenie podało, że jako organizacja nie posiada jakichkolwiek przychodów, w tym składek członkowskich, a swoją działalność opiera na zaangażowaniu się praktycznym i rzeczowym swoich członków, którzy nie otrzymują za tą działalność wynagrodzenia. Dlatego też stowarzyszenie nie jest w stanie pokryć kosztów sadowych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244, art. 245, art. 246 § 2 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być przyznane na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania prawo pomocy w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, iż skarżące stowarzyszenie wykazało w dostatecznym stopniu, iż nie posiada środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania, co stanowi przesłankę niezbędną do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Jak wynika z wniosku strona skarżąca nie posiada żadnych środków finansowych ani majątku. Uznać więc należało, że stowarzyszenie nie ma możliwości zdobycia środków na pokrycie kosztów sądowych.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.