Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468912

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 czerwca 2014 r.
II SA/Łd 1009/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Grosińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale II po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.G. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi J.G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia oddalić wniosek. AG

Uzasadnienie faktyczne

J.G. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu, w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną i synem. Rodzina utrzymuje się z emerytur małżonków w łącznej kwocie 2.529,81 zł i renty inwalidzkiej syna w wysokości 608,96 zł. Skarżący posiada dom o pow. 81 m2, mieszkanie o powierzchni 62,75 m2, budynek gospodarczy. Na wydatki związane z utrzymaniem domu składają się opłaty z tytułu energii elektrycznej - ok. 290 zł, wywóz śmieci - 27 zł, podatek od nieruchomości - 171 zł, woda - 76,91 zł, gaz - dwie butle na miesiąc - 118 zł, ubezpieczenie PZU skarżącego - 69 zł i jego żony - 38,70 zł, zakup węgla i drewna, telefon - 134 zł, wydatki na leki skarżącej około 640 zł oraz jej męża - 320 zł. Żona skarżącego choruje na cukrzycę, wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej. Z kolei syn z uwagi na stan zdrowia wymaga specjalistycznego aparatu słuchowego. Skarżący oświadczył, że nie posiada oszczędności, papierów wartościowych, nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że wniosek skarżącego w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika nie może zostać uwzględniony z uwagi na fakt, iż postanowieniem z dnia 28 stycznia 2014 r. skarżącemu zostało już przyznane prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, a pełnomocnikiem skarżącego został wyznaczony adw. B. P. Tym samym należy stwierdzić, iż w postępowaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania zostało już stronie skarżącej przyznane prawo pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika i nie ma podstaw do ponownego ubiegania się o nie, gdyż zostało ono skonsumowane. Przypomnienia przy tym wymaga, że przyznanie prawa pomocy wywołuje skutki do czasu zakończenia postępowania wywołanego skargą strony, w tym również postępowanie przed sądem II instancji.

Nie może również zostać uwzględniony wniosek skarżącego odnośnie do zwolnienia od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 4 marca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na postanowienie tut. Sądu z dnia 28 stycznia 2014 r. w przedmiocie prawa pomocy, wskazując, iż nie jest on osobą, o której mowa w art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Obecna sytuacja materialna skarżącego nie ulega znacznemu pogorszeniu, a tylko taka okoliczność uzasadniałaby przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

AG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.