Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638412

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 lutego 2010 r.
II SA/Łd 1007/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi H.W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie przekazania pisma z prośba o przyznanie pomocy społecznej do rozpoznania właściwemu organowi postanawia 1/ przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego poprzez ustanowienie adwokata; 2/ oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie. LF

Uzasadnienie faktyczne

H.W. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w sprawie z jej skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie przekazania pisma z prośba o przyznanie pomocy społecznej do rozpoznania właściwemu organowi.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach H.W. prowadzi gospodarstwo domowe z mężem A.W. Skarżąca utrzymuje się z emerytury w wysokości 893,45 zł i zasiłku z opieki społecznej w kwocie 153 zł A.W. otrzymuje emeryturę w kwocie 1.586 zł wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w kwocie 173,10 zł. Jedynym majątkiem skarżącej jest mieszkanie lokatorskie. Do wniosku skarżąca dołączyła dowody opłat: czynszu - 363,12, telefon i energia - 62,14 zł, gaz - 50 zł, a także paragony dokumentuję zakupy leków. Skarżąca oświadczyła również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem i radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Problematyka zwolnienia od kosztów sądowych uregulowana jest w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.). W art. 239 tego aktu określony został krąg podmiotów podlegających zwolnieniu od kosztów sądowych z mocy ustawy. Zgodnie z pkt 1 lit. a) powołanego przepisu, strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu jest stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie przekazania pisma z prośba o przyznanie pomocy społecznej do rozpoznania właściwemu organowi. Stąd też spełnione zostały warunki przewidziane w art. 239 pkt 1 lit. a) wskazywanej ustawy, a wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych nie może zostać uwzględniony, gdyż z mocy ustawy korzysta już ze zwolnienia od konieczności ich poniesienia. Z tego też względu wniosek skarżącej w tym zakresie należało oddalić jako bezzasadny.

Z kolei w myśl art. 262 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego za zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ww. ustawy osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Zgodnie zaś z art. 245 § 3 prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje m.in. tylko ustanowienie adwokata.

Mając na uwadze sytuację materialną przedstawioną przez skarżącą, za uzasadnione należy uznać przyznanie wnioskodawczyni prawa pomocy w części poprzez ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata. Strona w sposób dostateczny wykazała, iż zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 246 § 1 pkt 1 i 2, o czym świadczy przede wszystkim sytuacja zdrowotna i materialna, którą kształtuje w znacznej mierze niewielka wysokość osiąganych dochodów.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 245 § 3 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. a) i art. 262 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.