Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638411

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 stycznia 2010 r.
II SA/Łd 1006/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale II po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. i A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H. i A. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) (znak: (...)) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku gospodarczego postanawia przyznać H. i A. S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. LF

Uzasadnienie faktyczne

H. i A. S. zwrócili się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie ich od kosztów sądowych, w sprawie z ich skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielna pozwolenia na budowę budynku gospodarczego.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż skarżący prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Utrzymują się emerytur w wysokości 630 zł (H.S.) i 1.212 zł (A.S.). Dodatkowy dochód w kwocie 270 zł uzyskują ze sprzedaży mleka, jednak z uwagi na zły stan zdrowia nie są w stanie dłużej utrzymywać 1 sztuki krowy i dochód ten stracą. Skarżący mieszkają w 100-metrowym domu, posiadają również 1,0156 ha nieruchomości rolnej (głównie nieużytki) i zabudowania gospodarskie. W uzasadnieniu wniosku wskazali na swoje wydatki: spłata kredytu - 330 zł, opłaty stałe - 600 zł, leki - 400 zł, koszty utrzymania - 500 zł, środki czystości - 100 zł. Wskazali, że przeznaczają również 100 zł na leki dla córki, która mimo młodego wieku jest chora i posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, iż wniosek skarżących zasługuje na uwzględnienie. H. i A. S. nie są bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Biorąc pod uwagę niewielkie dochody (ok. 1.050 zł na osobę) i stan zdrowia skarżących, uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawcom prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie ich od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.