Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 667578

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 marca 2010 r.
II SA/Łd 100/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Sekunda-Lenczewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. - Wydział II Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pokrycia dachowego wykonanego na budynku garażowym postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. L. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pokrycia dachowego wykonanego na budynku garażowym.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania przed sądem z uwagi na uwzględnienie powyższej skargi w całości oraz wydanie decyzji z dnia (...) roku nr (...) w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., którą uchylono zaskarżoną oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 29 stycznia 2010 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi poprzez uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 500 złotych oraz nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.

Jednocześnie skarżąca została wezwana do wypowiedzenia się czy wobec wydania przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. decyzji z dnia (...) roku podtrzymuje skargę.

Wezwanie do usunięcia braku fiskalnego i formalnego skargi doręczono skarżącej w dniu 15 lutego 2010 r.. Pismem z dnia 22 lutego 2010 r. skarżąca oświadczyła, iż jej skarga stała się bezprzedmiotowa. Jednakże do dzisiaj skarżąca nie uiściła wpisu ani nie nadesłała odpisów skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Powyższe skutkuje wydaniem przez wojewódzki sąd administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego z powodu jego bezprzedmiotowości.

Podkreślić jednak należy, że w pierwszej kolejności Sąd bada z urzędu - zanim przejdzie do merytorycznego rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość - dopuszczalność skargi, ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, wymieniona w art. 58 § 1 p.p.s.a. Bowiem umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga wniesiona została skutecznie, a więc gdy doprowadzono do wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego.

Przepisy obowiązującego prawa stanowią, jakie wymagania formalne winna spełniać skarga wnoszona do sądu administracyjnego (art. 46 § 1 i 2 w związku z art. 57 § 1 oraz art. 47 § 1 p.p.s.a.).

Dodatkowo warunkiem fiskalnym skargi jest uiszczenie przez stronę stosownego wpisu, bowiem sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Ponieważ skarga wniesiona w niniejszej sprawie nie czyniła zadość powyższym wymaganiom skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych i fiskalnych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone skarżącej 15 lutego 2010 r..

Pomimo upływu zakreślonego zarządzeniem terminu, skarżąca - prawidłowo pouczona o skutkach uchylenia się od wykonania nałożonego na nią obowiązku - do dnia dzisiejszego nie uzupełniła braków fiskalnych i formalnych skargi.

Jeżeli sąd stwierdzi, że skarga nie została skutecznie wniesiona, to zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jest zobligowany do jej odrzucenia. Taka sama konsekwencja po myśli art. 220 § 3 p.p.s.a. płynie z zaniechania uiszczenia w zakreślonym terminie wpisu od skargi.

Uznać należy zatem, że skarga nie została skutecznie wniesiona i z tej przyczyny na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. podlega odrzuceniu, o czym Sąd orzekł z uwzględnieniem art. 58 § 3 p.p.s.a.

Jeżeli zaś nie doszło do skutecznego wszczęcia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Ł., to sąd nie mógł przystąpić do rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość.

Z uwagi na powyższe Sąd postanowił jak w sentencji.

m.

ch.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.