Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638408

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 stycznia 2009 r.
II SA/Łd 10/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Grosińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale II po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. P. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

A.P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej. Pismem z dnia 23 stycznia 2009 r. skarżąca wystąpiła z żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 239 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej strona skarżąca nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W związku z treścią cytowanego przepisu należy podkreślić, iż udział skarżącej w postępowaniu nie wiąże się z mocy ustawy z obowiązkiem uiszczania kosztów sądowych.

Wobec powyższego wniosek skarżącej nie podlega uwzględnieniu z uwagi na ustawowe zwolnienie strony od kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.