Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855607

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 października 2014 r.
II SA/Łd 1/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: - podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne.a.tp.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.