Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638407

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 stycznia 2009 r.
II SA/Łd 1/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Zbrojewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w osobie: Sędziego NSA Tomasza Zbrojewskiego po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy postanawia: 1) odrzucić skargę; 2) wypłacić skarżącemu z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 100 (sto) złotych, zaksięgowaną w dniu 2 grudnia 2008 r. pod pozycją 2994, tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi. AG

Uzasadnienie faktyczne

A.M., reprezentowany przez pełnomocnika w osobie adwokata, wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków jednorodzinnych. Jednocześnie uiszczona została kwota 100 złotych tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy albo stały. Zgodnie zaś z art. 214 § 1 p.p.s.a., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.

Jak wynika z treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym co do zasady przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. W tym miejscu należy jednak wskazać, iż od ogólnej zasady wezwania do uiszczenia opłaty ustawodawca treścią art. 221 p.p.s.a. przewiduje wyjątek, zgodnie z którym pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi jest rozstrzygnięcie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, wobec czego - stosownie do przepisu § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 221, poz. 2193) - skarga podlega wpisowi stałemu w wysokości 200 złotych. Tymczasem, od skargi uiszczona została jedynie część wpisu w kwocie 100 złotych. Z uwagi zatem na fakt, iż skarga wniesiona została przez pełnomocnika w osobie adwokata, znajduje zastosowanie przepis art. 221 p.p.s.a., a skarga jako nienależnie opłacona podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 221 p.p.s.a. orzeczono jak w pkt 1 postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. jak w pkt 2 postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.