Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2863258

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
II SA/Kr 998/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Irla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.G. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 17 kwietnia 2012 r.; znak: (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe i prowadzić je dalej z udziałem R.Z. - jako następcy prawnego J.Z.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.