Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1958224

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 stycznia 2016 r.
II SA/Kr 933/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte wskutek T. B. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego. Pismem procesowym z dnia 23 grudnia 2015 r. T. B. cofnął wniesioną skargę.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. -oznaczana dalej jako p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie takie wiąże sąd administracyjny, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w wypadku skutecznego cofnięcia skargi, sąd umarza postępowanie sądowoadministracyjne.

Mając na uwadze, że cofnięcie skargi w niniejszej sprawie nie ma charakteru czynności zmierzającej do obejścia prawa i nie spowodują utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, orzeczono jak w sentencji postanowienia, biorąc za podstawę art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.