Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1398408

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 5 listopada 2013 r.
II SA/Kr 931/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Irla.

Sędziowie WSA: Jacek Bursa (spr.), Renata Czeluśniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2013 r. sprawy ze skargi A.N. na decyzję nr (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 14 maja 2013 r. znak (...) w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

I.

uchyla zaskarżoną decyzję;

II.

określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana;

III.

zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. na rzecz skarżącej A.N. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją nr (...) znak: (...) z dnia 18 października 2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. Powiat Grodzki, w oparciu o art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, nakazał współwłaścicielom budynku przy (...) w K: A.N. i M.P. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego obiektu budowlanego zlokalizowanego przy al. (...) w K. poprzez wykonanie robót likwidujących przyczyny i skutki zagrzybienia budynku mieszkalnego przy al. (...) w K., w poziomie klatki schodowej oraz piwnic, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Opinii mykologicznej opracowanej w sierpniu 1996 r. wraz z aktualizującymi ją aneksami z 16 lipca 1999 r., z dnia 17 września 2007 r. i z dnia 30 listopada 2010 r., przez specjalistę w zakresie mykologi budowlanej mgr inż. arch. G.K. poprzez:

1. Wykonanie od strony podwórza oraz od strony frontu odsłonięcia murów piwnicznych, odcinkowo do poziomu ławy fundamentowej, zgodnie ze sztuką budowlaną i zabezpieczeniem przed penetracją wód opadowych,

2. Zbicie skorodowanego tynku zewnętrznego ściany od strony podwórka oraz ściany od strony frontu, ok. 50 cm poza porażone miejsca, oczyszczenie szczotką stalową a następnie osuszenie ścian i posmarowanie środkiem grzybobójczym;

3. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych budynku od strony podwórza i od strony frontu, zgodnie ze sztuką budowlaną;

4. Wykonanie wzdłuż ścian zewnętrznych budynku opaski betonowej szerokości min. 50 cm, ze spadkiem ok. 1% w kierunku od budynku;

5. Wykonanie wzdłuż chodnika korytka odwadniającego z kostki brukowej z odprowadzeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej,

6. Skucie porażonego tynku murów oporowych zlokalizowanych wzdłuż zjazdu do garażu, wykonanie ich osuszenia, odgrzybienia a następnie nowego tynku.

7. Skucie wewnątrz pomieszczeń, w poziomie piwnic i parteru klatki schodowej budynku, zajętego przez grzyby tynku na ścianach, do ok. 50 cm poza miejsce porażone, następnie oczyszczenie ścian szczotką stalową i ich osuszenie a następnie naniesienie na ścianę środka grzybobójczego metodą jednokrotnego smarowania lub metodą opryskiwania;

8. W miejscach uprzednio odkutego tynku ścian wewnętrznych i zewnętrznych wykonanie nowego tynku wraz z warstwą malarską,

9. Zerwanie starej, porażonej podłogi drewnianej w dawnej służbówce (zarówno deski jak i legary), a następnie wykonanie nowych warstw podłogowych, uprzednio zaimpregnowanych preparatem solnym Soltox R-J2 (lub Biotox, Inox S).

10. Udrożnienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych lub wykonanie grawitacyjnej typu "Z", celem zapewnienia stałego ruchu powietrza w piwnicznych.

Przy czym A.N. zobowiązana jest wykonać wskazane wyżej roboty w lokalu użytkowym numer (...) w piwnicach, którego jest wyłączną właścicielką na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla (...) w K. Wydział VI Cywilny, syg. akt VI Ns 338/06/S z dnia 8 grudnia 2011 r., a M.,P. zobowiązany jest wykonać wskazane wyżej roboty w lokalu użytkowym numer (...) w piwnicach, którego jest wyłącznym właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla (...) w K. Wydział VI Cywilny, sygn. akt VI Ns 338/06/S z dnia 8 grudnia 2011 r.

W uzasadnieniu decyzji organ obszernie przedstawił przebieg postępowania od wniosku A.N. z dnia 8 listopada 2007 r. w zakresie nieprawidłowego stanu technicznego piwnic w przedmiotowym budynku, szereg przeprowadzonych dowodów, w szczególności odbytych w dniu 24 kwietnia 2012 r. oględzin (vide: karty 426-430 akt PINB), kiedy stwierdzono, że w poziomie piwnic widoczne są miejscowe odpadnięcia tynku, ślady po zamakaniu - w momencie kontroli nie jest wyczuwalny zapach stęchlizny, miejsca po zamakaniu są suche, w poziomie strychu brak widocznych ubytków w pokryciu, część obróbek blacharskich wymaga naprawy, blaszane pokrycie dachu wymaga konserwacji. Pozostałe drobne usterki stanu technicznego są zgodne z opisanymi w protokole rocznego przeglądu stanu technicznego.

Odwołanie wniósł M.P. wskazując, iż aktualny stan techniczny budynku nie wymaga nakazu wykonania konkretnych prac budowlanych, ponieważ szereg prac w celu polepszenia stanu technicznego zostało już wykonane. Nadto odwołujący stwierdził, iż szereg nakazanych prac ingeruje w jego prawo własności przedmiotowego budynku np. w zakresie nakazu położenia w piwnicy nowej podłogi drewnianej w miejsce uszkodzonej czy posłużenie się określonymi preparatami grzybobójczymi. Odwołujący zakwestionował także termin wykonania prac oraz zwrócił uwagę na toczące się postępowanie sądowe w sprawie podziału przedmiotowej nieruchomości do korzystania.

Rozpoznając odwołanie (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. decyzją nr (...) z dnia 14 maja 2013 r., znak: (...), na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 oraz art. 104 k.p.a., art. 66 ust. 1 pkt 3 oraz art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmian.), uchylił zaskarżoną decyzję w całości i nakazał współwłaścicielom budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy (...) w K.: A.N. i M.P.: usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego obiektu budowlanego zlokalizowanego przy Al. (...) w K. poprzez wykonanie robót likwidujących przyczyny i skutki zagrzybienia budynku mieszkalnego przy Al. (...) w K., w poziomie klatki schodowej oraz piwnic, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Opinii mykologicznej opracowanej w sierpniu 1996 r. wraz z aktualizującymi ją aneksami z dnia 16 lipca 1999 r., z dnia 17 września 2007 r. i z dnia 30 listopada 2010 r., przez specjalistę w zakresie mykologi budowlanej mgr inż. arch. G.K. (dokumenty znajdujące się w aktach PINB w K. Powiat Grodzki znak: (...) poprzez:

1. Wykonanie od strony podwórza oraz od strony frontu odsłonięcia murów piwnicznych, odcinkowo do poziomu ławy fundamentowej, zgodnie ze sztuką budowlaną i zabezpieczeniem przed penetracją wód opadowych;

2. Zbicie skorodowanego tynku zewnętrznego ściany od strony podwórka oraz ściany od strony frontu, ok. 50 cm poza porażone miejsca, oczyszczenie szczotką stalową a następnie osuszenie ścian i posmarowanie środkiem grzybobójczym;

3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian zewnętrznych budynku od strony podwórza i od strony frontu, zgodnie ze sztuką budowlaną;

4. Wykonanie wzdłuż ścian zewnętrznych budynku opaski betonowej szerokości min. 50 cm, ze spadkiem ok. 1% w kierunku od budynku;

5. Wykonanie wzdłuż wykonanej opaski betonowej korytka odwadniającego z odprowadzeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej;

6. Skucie porażonego tynku murów oporowych zlokalizowanych wzdłuż zjazdu do garażu, wykonanie ich osuszenia, odgrzybienia a następnie nowego tynku;

7. Skucie wewnątrz pomieszczeń, w poziomie piwnic i parteru klatki schodowej budynku, zajętego przez grzyby tynku na ścianach, do ok. 50 cm poza miejsce porażone, następnie oczyszczenie ścian szczotką stalową i ich osuszenie a następnie naniesienie na ścianę środka grzybobójczego metodą jednokrotnego smarowania lub metodą opryskiwania;

8. W miejscach uprzednio odkutego tynku ścian wewnętrznych i zewnętrznych wykonanie nowego tynku wraz z warstwą malarską;

9. Zerwanie starej, porażonej podłogi drewnianej w dawnej służbówce (zarówno deski jak i legary), a następnie wykonanie nowych warstw podłogowych (z uwzględnieniem odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej);

10. Udrożnienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych lub wykonanie wentylacji grawitacyjnej typu "Z", celem zapewnienia stałego ruchu powietrza w pomieszczeniach piwnicznych.

W uzasadnieniu wskazano, że nie można utrzymać w mocy zaskarżonej decyzji gdyż, orzeczenie jest nieprecyzyjne, co może powodować niejasności. Koniecznym jest doprecyzowanie nałożonego obowiązku w zakresie jak poniżej:

W pkt 3 zaskarżonej decyzji organ I instancji nakazał cyt.: "wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych budynku od strony podwórza i od strony frontu, zgodnie ze sztuką budowlaną". Obowiązek powyższy nie wskazuje jaką izolację należy wykonać. Opracowanie autorstwa mgr inż. arch. specj. mykolog G.K. z sierpnia 1996 r. na który powołuje się zaskarżona decyzja zaleca wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, związku z powyższym zasadne jest doprecyzowanie nałożonego obowiązku.

W pkt 5 zaskarżonej decyzji organ I instancji nakazał cyt.: "Wykonanie wzdłuż chodnika korytka odwadniającego z kostki brukowej z odprowadzeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej". Obowiązek powyższy jest również nieprecyzyjny, gdyż nie wskazuje wobec jakiego chodnika ma być wykonane odwodnienie. Opracowanie pod nazwą,.4neks nr 2 do opinii mykologicznej budynku mieszkalnego przy ul. (...) w K. " autorstwa mgr inż. arch. specj. mykolog G.K. z 17 września 2007 r. na który powołuje się zaskarżona decyzja zaleca cyt.: "Wykonanie chodnika z kostki betonowej wzdłuż ściany budynku ze spadkiem od budynku", a następnie cyt "Wykonanie wzdłuż chodnika korytka odwadniającego z kostki brukowej z odprowadzeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej". W związku z powyższym zasadne jest doprecyzowanie nałożonego obowiązku poprzez nakazanie wykonania wzdłuż uprzednio wykonanej opaski betonowej korytka odwadniającego z odprowadzeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej.

W pkt 9 zaskarżonej decyzji nakazano cyt: "Zerwanie starej, porażonej podłogi drewnianej w dawnej slużbówce (zarówno deski jak i legary), a następnie wykonanie nowych warstw podłogowych, uprzednio zaimpregnowanych preparatem solnym Soltox R-12 (lub Biotox, Inox S)". Organ odwoławczy stoi na stanowisku, iż nie można nakazywać zobowiązanemu wykonanie określonych prac w danej technologii i przy użyciu konkretnych preparatów wymienionych z nazwy. Właściciel lokalu ma prawo do innego sposobu wykończenia swojego lokalu niż przywrócenie drewnianej podłogi w dawnej służbowce. W związku z powyższym zasadne jest ograniczenie nałożonego obowiązku wyłącznie do nakazu wykonania nowych warstw podłogowych (z uwzględnieniem odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej) bez wskazywania na konkretny rodzaj materiału z którego mają one być wykonane.

Ze względu na upływ czasu od wydania zaskarżonej decyzji w niniejszej sprawie konieczna jest zmiana terminu wykonania nałożonego obowiązku. Nowy termin przypada na tzw. "miesiące letnie". Nieaktualna staje się więc argumentacja zawarta w odwołaniu, że zakreślony termin do wykonania prac jest zbyt krótki, ze względu na nadchodzącą porę zimową i nie odpowiednie warunki atmosferyczne.

Co do pozostałych kwestii podnoszonych w odwołaniu organ wskazał, iż fakt, że właściciel lub zarządca, nie usuwa stwierdzonych nieprawidłowości określonych m.in. w opracowaniu autorstwa mgr inż. arch. specj. mykolog G.K. z sierpnia 1996 r., obliguje organ nadzoru budowlanego do podjęcia działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami Prawa budowlanego, lecz nie powoduje, że na właścicielu lub zarządcy przestaje ciążyć obowiązek dbałości o stan techniczny obiektu wynikający z przepisów prawa. W myśl przepisów Prawa budowlanego obydwa te podmioty nadal są odpowiedzialne za utrzymywanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na powyższą decyzję złożyła A.N., zarzucając iż decyzja została błędnie skierowana do skarżącej, pomimo, iż pismem z dnia 21 grudnia 2012 zgłosiła do PINB zakończenie prac w swojej nieruchomości, co potwierdziła "Protokołem końcowym z wykonania remontu i odbioru budowlanych" z 13 grudnia 2012 r. sporządzonym i podpisanym przez inż. O.K., która nadzorowała wykonanie prac.

Skarżąca wniosła o zasądzenie kosztów.

W odpowiedzi na skargę skarżony organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.", sądy administracyjne powołane są do kontroli zgodności z prawem działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Stosownie do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. "a" - "c" p.p.s.a. kontrola ta sprawowana jest w zakresie oceny zgodności zaskarżonych do sądu decyzji z obowiązującymi przepisami prawa materialnego jak i przepisów proceduralnych. Pkt 1 lit. "c" wskazanego przepisu stanowi, że Sąd, uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie, uchyla ten akt w całości albo w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Orzekanie - w myśl art. 135 p.p.s.a. - następuje w granicach sprawy będącej przedmiotem kontrolowanego postępowania, w której został wydany zaskarżony akt lub czynność i odbywa się z uwzględnieniem wówczas obowiązujących przepisów prawa.

Skarga jest zasadna i skutkuje uchyleniem zaskarżonej decyzji, z powodu naruszenia przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.

Kontrola przeprowadzonego postępowania prowadzonego przez organ drugiej instancji, prowadzi do wniosku, że organ ten nie ustalił i pominął przy wydawaniu decyzji istotnej w sprawie okoliczności: czy na części przedmiotowej nieruchomości należącej do skarżącej A.N. wykonane zostały prace budowlane zgodne z wydaną w sprawie opinią mykologiczną, które powodują, iż nakazywanie wykonania określonych w zaskarżonej decyzji prac budowlanych jest niezasadne. Wynika to bowiem z protokołu z dnia (...) 2012 r. sporządzonego przez m.in. inż. O.K., w którym stwierdzono, iż prace zostały wykonane, który znajduje się na k. 18 akt administracyjnych organu II instancji. Organ nie zweryfikował tej okoliczności, nie zakwestionował jej i nie przeprowadził ustaleń w tym zakresie. Pominięcie tej okoliczności czyni ustalenia organu niewystarczające i wadliwe, a ponadto musi prowadzić do konstatacji, że postępowanie dowodowe było ułomne i wyprowadzone z niego wnioski w zakresie stanu przedmiotowej nieruchomości nie zasługują na podzielenie.

Wyżej wskazane przepisy k.p.a. tj. art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 dotyczące prowadzenia postępowania nakładają na prowadzące postępowanie organy administracji publicznej z urzędu obowiązek podjęcia niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, a także obowiązek dopuszczenia jako dowodu wszystkiego, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, co w przedmiotowej sprawie zostało zaniechane. Dotyczy to w realiach kontrolowanej sprawy ww. protokołu, a także dokonania oględzin i sprawdzenia stanu przedmiotowej nieruchomości w zakresie określonych w tym protokole prac wykonanych przez skarżącą.

W związku z opisanymi uchybieniami w postaci nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego skarżony organ nie miał, w ocenie Sądu, podstaw do nakazania skarżącej usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego przedmiotowego budynku.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ winien należycie przeprowadzić ustalenia w zakresie przesłanek z art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane tj. czy stan techniczny budynku wymaga wydania decyzji w oparciu o ten przepis.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c" w zw. z art. 152 p.p.s.a.

O kosztach orzeczono w oparciu o art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.