II SA/Kr 925/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

II SA/Kr 925/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2825131

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2015 r. II SA/Kr 925/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa.

Sentencja

Kraków, dnia 29 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 24 kwietnia 2014 r., znak: (...) w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej postanawia: uchylić postanowienie własne z dnia 30 grudnia 2014 r. o stwierdzeniu prawomocności wyroku WSA w Krakowie z dnia 14 października 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 925/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.