Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468854

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
II SA/Kr 86/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz.

Sentencja

Kraków, dnia 3 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.N. na decyzję nr () () Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 12 listopada 2013 r. znak () w przedmiocie nałożenia obowiązku postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

T.N. wniosła skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 12 listopada 2013 r. znak (...), którą wymieniony organ uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. z dnia 15 marca 2013 r. znak (...) o nałożeniu na T.N. obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca 2014 r. projektu budowlanego zamiennego budynku mieszkalnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w M. na działce nr (...), uwzględniającego doprowadzenie wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem - w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku i w tym zakresie wyznaczył nowy termin wykonania obowiązku do dnia

30 czerwca 2014 r.

W skardze T.N. zawnioskowała o zawieszenie postępowania do czasu merytorycznego rozpoznania sprawy z jej skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 22 maja

2013 r. znak (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne należało zawiesić.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej w skrócie p.p.s.a.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W tym miejscu wskazać należy, że przed sądem administracyjnym zawisła uprzednio sprawa ze skargi T.N. na decyzję nr (.....](.....) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 22 maja 2013 r., znak (...) w przedmiocie sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania budynku mieszkalnego w M. na działce nr (...). Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 1008/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skargę powyższą oddalił, jednakże ze względu na wniesienie przez skarżącą skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok nie jest prawomocny.

Przedmiotem kontroli sądowej w niniejszej sprawie jest decyzja organu nadzoru budowalnego, wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), którą nałożono na skarżącą obowiązek przedłożenia projektu budowlanego zamiennego, w związku z poczynionymi przez organy administracji ustaleniami, że w trakcie budowy budynku mieszkalnego w M. na działce nr (...) dokonano istotnych odstępstw w zakresie usytuowania obiektu w stosunku do zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę projektu zagospodarowania terenu działki.

W świetle powyższego, w ocenie Sądu, należało uznać, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na decyzję MWINB nr (.....]

z dnia 22 maja 2013 r., znak (...), w którym rozstrzygnięte zostanie, czy organy nadzoru budowlanego zasadnie wniosły sprzeciw od zamierzonego przez inwestora - T.N. przystąpienia do użytkowania objętego zawiadomieniem budynku mieszkalnego w M. na działce nr (...).

Skoro bowiem Sąd oceniać ma w niniejszym postępowaniu zasadność nałożenia na inwestora obowiązku przedłożenia projektu budowlanego zamiennego dla tego budynku, koniecznym jest, aby zostało wcześniej przesądzone w postępowaniu sądowoadministracyjnym, czy prawidłowe pod względem legalności było wniesienie przez organy nadzoru sprzeciwu co do przystąpienia do jego użytkowania. Zatem wynik sprawy w zakresie sprzeciwu od przystąpienia do użytkowania będzie mieć istotny wpływ na wynik niniejszej sprawy, wywołanej skargą na decyzję o obowiązku przedłożenia projektu budowlanego zamiennego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.