Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1971597

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 5 października 2015 r.
II SA/Kr 847/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa.

Sędziowie: NSA Anna Szkodzińska (spr.), WSA Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2015 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w N. na zarządzenie Prezydenta Miasta K. nr (...) z dnia 7 kwietnia 2009 r. w przedmiocie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych postanawia odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Spółki A. Sp. z o.o. B. Sp.k. we W.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.