Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468852

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2014 r.
II SA/Kr 771/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 marca 2014 r., znak () w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

W myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - oznaczana dalej jako p.p.s.a.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę, wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd administracyjny zobligowany jest odrzucić w oparciu o art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Stosownie do art. 83 § 1 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem § 2. Stosownie do art. 83 § 2 p.p.s.a., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Sposób obliczania terminu, określonego w dniach, przewiduje art. 111 § 1 i § 2 k.c. W myśl art. 111 § 1 k.c., termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Natomiast zgodnie z art. 111 § 2 k.c., jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Należy też zaznaczyć, że zgodnie z art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd administracyjny zobligowany jest odrzucić w oparciu o art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Za utrwalony i nie budzący wątpliwości w orzecznictwie sądowoadministracyjnym należy uznać pogląd, zgodnie z którym w przypadku, gdy skarga została wniesiona bezpośrednio do sądu administracyjnego, o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje wówczas data jej nadania przez sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej (zob. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2010 r., sygn. akt II OSK 1233/10, Lex Omega nr 663561 i z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt I FSK 631/08, Lex Omega nr 505351; analogicznie Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do kwestii zachowania terminu w przypadku omyłkowo wniesionej skargi kasacyjnej - zob. postanowienie z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn. akt II FSK 2554/10, Lex Omega nr 742361).

Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi S.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 marca 2014 r., znak (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Decyzja zawierała pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, w tym informację, że skarga taka powinna zostać wniesiona za pośrednictwem Kolegium. Doręczenie zaskarżonej decyzji skarżącemu nastąpiło w dniu 25 marca 2014 r. (k. 156 akt administracyjnych). Zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi, obliczony z uwzględnieniem art. 83 § 2 p.p.s.a., upłynął w dniu 24 kwietnia 2014 r. Skarżący wysłał skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, nadając ją w urzędzie pocztowym w dniu 24 kwietnia 2014 r. (data stempla). Skarga wpłynęła do Sądu w dniu 28 kwietnia 2014 r., zaś następnego dnia - 29 kwietnia 2014 r. - została przesłana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K.

Mając na uwadze powołane poglądy orzecznictwa, należy przyjąć, że dniem wniesienia skargi był 29 kwietnia 2014 r. (data przekazania nieprawidłowo wniesionej skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego), a zatem została ona wniesiona z uchybieniem terminu. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd skargę odrzucił, za podstawę przyjmując art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.