Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976890

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 lutego 2016 r.
II SA/Kr 763/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika D.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w dniu 9 lutego 2016 r. w sprawie ze skargi D.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 24 kwietnia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia przywrócić D.M. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 października 2015 r. sygn. akt II SA/Kr 763/15.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 8 października 2015 r. oddalił skargę D.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 24 kwietnia 2015 r. znak: (...). Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 13 listopada 2015 r., a 12 grudnia 2015 r. skarżąca złożyła wniosek o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu. Referendarz sądowy WSA w Krakowie postanowieniem z dnia 18 grudnia 2015 r. ustanowił dla skarżącej radcę prawnego z urzędu.

Na podstawie tego postanowienia Okręgowa Izba Radców Prawnych w K. zarządzeniem z dnia 7 stycznia 2016 r. wyznaczyła pełnomocnika z urzędu - radcę prawnego. Pełnomocnik ten złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, wskazując, że zarządzenie wyznaczające go pełnomocnikiem skarżącej zostało mu doręczone 11 stycznia 2016 r., w dniu 18 stycznia 2016 r. zapoznał się z aktami sprawy, natomiast skarga kasacyjna wraz wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia została złożona 25 stycznia 2016 r. Te okoliczności, zdaniem pełnomocnika, uzasadniały przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że skarga w niniejszej sprawie została wniesiona przed dniem 15 sierpnia 2015 r., a więc w sprawie nie mają zastosowania zmiany dotyczące kwestii biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu wprowadzone do art. 177 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dniem 15 sierpnia 2015 r.

Przepis art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", stanowi, że żądanie przywrócenia terminu należy zgłosić w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednak uwzględnienia wymaga, iż zgodnie z § 4 art. 87 p.p.s.a. równocześnie z wnioskiem strona jest zobowiązana dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. W konsekwencji uznaje się, że w wypadku ustanowienia pełnomocnika w trybie art. 244 p.p.s.a. dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, jest dzień, w którym pełnomocnik z urzędu miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, jednak nie później niż po upływie trzydziestu dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie (tak m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 4 kwietnia 2012 r. sygn. akt I OZ 211/12, Lex Omega nr 1136780). Skoro w niniejszej sprawie zarządzenie OIRP w K. o wyznaczeniu pełnomocnika z urzędu dla skarżącej zostało doręczone radcy prawnemu W.K. w dniu 11 stycznia 2016 r., to wniosek o przywrócenie terminu złożony 25 stycznia 2016 r. należało uznać za wniesiony w terminie i rozpatrzyć go merytorycznie.

W ocenie Sądu przedmiotowy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest zasadny. Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu, a postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Skoro w niniejszej sprawie termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął zanim ustanowiony dla skarżącej pełnomocnik z urzędu dowiedział się o wyznaczeniu go pełnomocnikiem, to należało uznać, że ten pełnomocnik nie miał możliwości sporządzenia skargi kasacyjnej w terminie, a więc nie ponosi winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.