Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507266

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2018 r.
II SA/Kr 735/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Renata Ranicka po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. M. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi W. M. na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia (...) marca 2018 r. znak: (...) w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za usługi wodne postanawia zwolnić skarżącego W. M. od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek W. M. o zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie skargi na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 12 marca 2018 r.

We wniosku skarżący oświadczył, iż prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jego miesięczny dochód z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego wynosi (...) zł.

W skład majątku skarżącej wchodzi dom o pow. 60 m2 oraz 1.3 cz. gospodarstwa rolnego o pow. 7,53 ha oraz samochód osobowy marki (...) i ciągnik rolniczy (...)

Skarżący określił zobowiązania i stałe wydatki wskazując, iż ponosi opłaty roczne z tytułu podatku rolnego (...) zł ((...) zł miesięcznie), ubezpieczenie budynków i OC- (...) zł (...) zł miesięcznie), ubezpieczenie KRUS- (...) zł ((...) zł miesięcznie), energia elektryczna-brak bieżących wskazań-rachunki z 2017 i 2018 r., ubezpieczenie samochodu i ciągnika - (...) zł ((...) zł miesięcznie), paliwo i oleje (...) zł ((...) zł miesięcznie), zakup środków do produkcji rolnej- (...) zł. ((...) zł miesięcznie), lekarstwa - (...) zł ((...) zł miesięcznie), środki czystości - (...) zł ((...) zł miesięcznie),opał - (...) zł ((...) zł miesięcznie), wyżywienie - (...) zł ((...) zł miesięcznie), telefon - (...) zł miesięcznie. Łącznie w miesiącu skarżący ponosi stałe wydatki i opłaty w wysokości (...) zł.

Do wniosku skarżący dołączył kserokopie faktur i rachunków obrazujących miesięczne i roczne wydatki stałe.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowaniu lub w jego toku. Prawo to obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

W przedmiotowej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W tym miejscu należy też zwrócić uwagę czym jest instytucja prawa pomocy. Prawo pomocy to inaczej prawo ubogich. Instytucja ta ma charakter wyjątkowy co oznacza, że może być stosowana tylko w przypadku osób charakteryzujących się trudną sytuacją materialną (do takich osób zalicza się bezrobotnych, osoby pozbawione środków do życia), bądź gdy środki te są bardzo ograniczone i zaspakajają tylko niezbędne potrzeby egzystencjonalne (vide postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2005 r. I GZ 107/05, niepubl.). Z kolei przez uszczerbek dla siebie, bądź rodziny należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych (vide postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2005 r. sygn. akt FZ 794/04, niepubl.).

W ocenie orzekającego skarżący w sposób nie budzący wątpliwości za pomocą dokumentów oraz złożonych wyjaśnień uprawdopodobnił, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Skarżący dysponuje miesięcznym dochodem, jest to jednak dochód w niskiej wysokości, w całości przeznaczony na bieżące utrzymanie i zapewnienie dochodu z prowadzonego gospodarstwa rolnego. Fakt, iż skarżący posiad majątek w postaci nieruchomości oraz ruchomości - dwa pojazdy mechaniczne nie wpływa na zwiększenie możliwości płatniczych, umożliwia natomiast osiąganie przez niego miesięcznego dochodu.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 243 § 1, art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.