Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3106654

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 listopada 2020 r.
II SA/Kr 730/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2020 r. sprawy ze skargi "Z" sp. z o.o. w K. na postanowienie Wojewody (...) z dnia 23 kwietnia 2020 r. ((...)) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

"Z" sp. z o.o. w K. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na postanowienie Wojewody (...) z dnia 23 kwietnia 2020 r. ((...)) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia. Skarga została podpisana przez A. S.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 28 lipca 2020 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu wskazującego umocowanie do złożenia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej, wszystko w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Ww. wezwanie doręczono stronie skarżącej w dniu 4 sierpnia 2020 r. W dniu 11 sierpnia 2020 r. uiszczono wpis od skargi oraz nadesłano pełnomocnictwo udzielone przez Prezesa Zarządu L. W., A. S. do występowania w imieniu spółki przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na ww. postanowienie Wojewody (...).

Pismem z dnia 9 października 2020 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III z dnia 8 października 2020 r., wezwano stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez wykazanie stosownym odpisem z rejestru przedsiębiorców, że podpisująca pełnomocnictwo L. W. jest uprawniona do jednoosobowego reprezentowania strony skarżącej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Ww. wezwanie doręczono stronie skarżącej w dniu 16 października 2020 r. Do chwili obecnej nie uzupełniono braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), zwanej dalej jako p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 3 odrzuceniu podlega skarga, której braki formalne nie zostały w terminie uzupełnione. Z przepisu tego wynika, że sąd administracyjny odrzuci skargę z powodu nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi przez skarżącego, pomimo prawidłowego wezwania go do ich usunięcia.

W niniejszej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczono stronie skarżącej w dniu 16 października 2020 r. Do dnia dzisiejszego nie uzupełniono braków skargi poprzez wykazanie stosownym odpisem z rejestru przedsiębiorców, że podpisująca pełnomocnictwo z dnia 10 sierpnia Prezes Zarządu L. W. jest uprawniona do jednoosobowego reprezentowania strony skarżącej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 orzeczono jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu orzeczono na postawie art. 232 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.